Náhradné plnenie a úspora pre vás prostredníctvom našej chránenej dielne

Náhradné plnenie a úspora pre vás prostredníctvom našej chránenej dielne
Zamestnávate viac ako 20 zamestnancov?
Aj vy máte obmedzené financie?
Potrebujete strážiť svoje výdaje na reklamu a chcete svoje peniaze investované do reklamy využiť čo najefektívnejšie?Jednodnou, ale nie jedinou, z výhod spolupráce s chránenou dielňou je značná úspora vašich finančných prostriedkov. Väčšina spoločností vyhľadáva a oceňuje spoluprácu s chránenými dielňami ako ich dodávateľmi. Pomocou služieb chránenej dielne môžete svoje finančné prostriedky vložené do reklamy využiť omnoho efektívnejšie.
Ďalšou a nie menej podstatnou vecou je skutočnosť, že zadaním zákazky chránenej dielni podporíte občanov so ZPS (Znížená pracovná schopnosť), čím im pomáhate k samostatnosti a nezávislosti od štátnej pomoci, ľahšiemu uplatneniu sa na trhu práce, vytváraní produkcie a pocitu prospešnosti pre túto spoločnosť.Spoločnosť ODORA,. je držiteľom štatútu chránenej dielne na dodávku reklamných predmetov.

A takto vám vieme pomôcť

Prostredníctvom nasledovnej kalkulačky si jednoducho dokážete vypočítať, koľko pracovníkov so ZPS by mala vaša spoločnosť zamestnávať, alebo akú sumu odvediete štátu za nezamestnávanie týchto pracovníkov, alebo v akej hodnote vám stačí objednať zákazku v našej chránenej dielni a v neposlednom rade zistíte informáciu, koľko € dokážete ušetriť prostredníctvom zadania zákazky v našej chránenej dielni, ak namiesto zamestnania pracovníkov so ZPS, alebo odvodu štátu, zrealizujete zákazku v našej chránenej dielni.

Jednoducho povedané, pre rok 2012 odvediete štátu za každého zamestnanca so ZPS, ktorého vaša spoločnosť nezamestnáva sumu vo výške 905,- €. V našej chránenej dielni vám však stačí zadať zákazku v hodnote 804,- € za takto neobsadené pracovné miesto, čo pre vás znamená okamžitú úsporu v hodnote 101,- €, nehovoriac o tom, ako efektívne využijete ostatné financie, ktoré by ste odviedli štátu za to, že nezamestnávate pracovníkov so ZPS.

Zdokladovanie náhradného plnenia

Na Úrad práce treba predložiť:

 • fotokópia dokladu o zadaní zákazky (objednávka, zmluva)
 • fotokópia vystavenej faktúry chránenou dielňou
 • fotokópia dokladu o úhrade faktúry (výpis z účtu, príjmový a výdavkový pokladničný doklad)
 • fotokópia o priznaní postavenia chráneného pracoviska
 • vypísané potvrdenie pre zamestnávateľa

Prečítajte si čo hovorí zákon

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Občan so zdravotným postihnutím

Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorým § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. a zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ je povinný:

 1. zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,
 2. vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
 3. viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
 4. zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím; ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 písm. d) započítava, ako keby zamestnával troch takýchto občanov.

Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.

Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím (“Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím”).

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce (výpočet celkovej ceny práce) podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj odoberaním výrobkov alebo služieb od:

 1. chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
 2. občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 3. zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb.

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobrané výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých výrobkov alebo služieb podľa § 64 ods. 3 a 0,8 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb plnil. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

Plnenie povinnosti podľa § 63 ods.1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive “Potvrdenie pre zamestnávateľa”.

Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.

Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, odvod podľa odseku 1 sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom 0,3 násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ odvod podľa odseku 1 odvádza, polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím a počtu občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d).

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom určeným ústredím.

Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj vzájomnou kombináciou plnenia povinností podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 64a alebo 65.

 

Nachádzate sa na:

Chránené pracovisko